Školský klub detí /v minulosti Školská družina/ začala svoju činnosť v školskom roku 1973/1974.

 

V súčasnosti má školský klub 4 oddelenia. ŠKD navštevujú deti z prvého stupňa tunajšej základnej školy. 

  1. oddelenie – žiaci 1. ročníka – vychovávateľka  Bc. Ľudovíta Ďurišová
  2. oddelenie – žiaci 4. ročníka – vychovávateľka  Mgr. Ľudmila Ferencová
  3. oddelenie – žiaci 2. ročníka – vychovávateľka Helena Rajčová
  4. oddelenie – žiaci 3. ročníka – vychovávateľka Daniela Vozárová

 

Školský klub detí (ŠKD) je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa riadi výchovným programom školského zariadenia, realizuje sa v jednotlivých oddeleniach formou týždenného plánu podľa Tematických oblastí výchovy a je organizovaná tak, aby poskytla deťom po vyučovaní dostatočný priestor na oddych, rozvíjala u nich schopnosti, nadanie i záujmy primeraného ich veku.  Dáva priestor a príležitosť pre sebarealizáciu, pre rozvoj priateľských vzťahov s rovesníkmi, podnecuje deti k samostatnosti, zodpovednosti, tolerancii a prosociálnemu správaniu.

V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožňuje deťom, čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj.

Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosti oddychového, rekreačného charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá poskytuje deťom možnosť vypracovať si domáce úlohy a formou didaktických hier si upevňovať vedomosti získané na vyučovaní.  

Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov,  počas pracovných dní v týždni od 6.00 hod. do 7.30 hod. a od 11.30 hod. do 16.00 hod.  Riadi sa Časovým harmonogramom činnosti.

ŠKD má samostatné priestory na prízemí v budove školy, k dispozícii má počítačovú miestnosť, telocvičňu,  pri pobyte vonku školský dvor a ihriská v areály školy.

Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami.

Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne činnosť v záujmových útvarov mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.

Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa  v ŠKD je 10 € mesačne. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v rannom ŠKD je 3 €  mesačne. Tieto príspevky sa uhrádzajú vopred a to najneskôr do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.

 

 

Prácu detí v školskom klube si môžete pozrieť na fotografiách v sekcii   fotogaléria.