Časový harmonogram činnosti v ŠKD
školský rok 2019/2020

 

Časový harmonogram činnosti v ŠKD

                                                  Školský rok 2019/ 2020

 

Čas

 

Rozdelenie činností

 

Od 06.00 hod. – do 07.30 hod.

 

Ranný školský klub detí

Od  11.30 hod. – do 14.00 hod.

 

 

 

Od 14.00 hod. – do 15.00 hod.

 

 

 

 

 

 

Oddychová činnosť/ Rekreačná činnosť

Hry podľa výberu detí, pobyt na školskom dvore, loptové hry, vychádzky

Osobná hygiena

Obed

Tematická oblasť výchovy

Vzdelávacia oblasť

Spoločensko-vedná oblasť

Esteticko-výchovná oblasť

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Pracovno-technická oblasť

 

Od 15.00 hod. – do 15.45 hod.

 

 

 

Vzdelávacia činnosť

Príprava na vyučovanie

Didaktické hry

 

Od 15.45 hod. - 16.00 hod.

 

Samoobslužné činnosti