Základná škola s materskou školou Šoporňa

 

Všeobecné ustanovenia

Deti majú všetky práva a slobody vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v súlade so Zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní (najmä § 144). Zároveň sú povinné dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a riadiť sa podľa schválených pravidiel tohto vnútorného poriadku v škole a na akciách organizovaných školou. 

Školský poriadok upravuje § 153 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/v znení neskorších predpisov. Úlohou vnútorného poriadku je racionálne rozdelenie úloh, správne využívanie pracovného času a predchádzanie školským a pracovným úrazom. 

 

Vnútorný poriadok Školského klubu detí (ŠKD)            

 

1R i a d e n i e   a   o r g a n i z á c i a   Š K D

 • Školský klub detí / ŠKD / riadi riaditeľ školy.
 • Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje  vychovávateľ.
 • Pohybové aktivity môžu deti uskutočňovať iba v prítomnosti vychovávateľky.
 • V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 dochádzajúcich detí na celý čas pobytu v ŠKD.
 • Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku.
 • Jedna hodina výchovnej práce trvá 60 minút.

 

2.  P r e v á d z k a   Š K D

 • Školský klub je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov,  počas pracovných dní v týždni od 6.00 hod. do 7.30 hod. a od 11,30 hod. do 16.00 hod.
 • ŠKD sa riadi  Časovým harmonogramom činnosti v ŠKD, ktorý je súčasťou vnútorného  poriadku ŠKD.

 

Č a s o v ý  h a r m o n o g r a m  č i n n o s t i   v  Š K D

 

Čas

 

 

                        

 Rozdelenie činností

 

 

od 06.00 hod. – do 07.30 hod.

 

 

 

Ranná prevádzka školského klubu detí

 

od  11.30 hod. – do 14.00 hod.  

 

 

 

 

od 14.00 hod. – do 15.00 hod.

 

 

 

Oddychová činnosť/ Rekreačná činnosť

Hry podľa výberu detí, pobyt na školskom dvore,

 loptové hry, vychádzky

Osobná hygiena

Obed

Tematická oblasť výchovy

Vzdelávacia oblasť

Spoločensko-vedná oblasť

Esteticko-výchovná oblasť

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Pracovno-technická oblasť

 

 od 15.00 hod. – do 15.45 hod.

 

 

Vzdelávacia činnosť

Príprava na vyučovanie

Didaktické hry

 

 

od 15.45 hod. – do 16.00 hod.

 

 

Samoobslužné činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Z a r a ď o v a n i e    d e t í           

 • Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami.
 • O zaradení detí do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy.
 • Do ŠKD sa prednostne zaraďujú deti na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní  a deti z menej podnetného prostredia.

 

4.  V ý c h o v n o  -  v z d e l á v a c i a   č i n n o s ť

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného výchovno - vzdelávacieho charakteru a na prípravu na vyučovanie a postupuje podľa vypracovaného výchovného programu a plánu práce.
 • Výchovná činnosť sa uskutočňuje spravidla v  útvaroch príležitostného, krátkodobého charakteru.
 • V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožniť deťom, čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí.
 • V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti /po dohode s rodičmi/ podľa pokynov    starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo. Príprava na vyučovanie prebieha aj inými formami – súťaže, didaktické hry, kvízy, čítanie časopisov, kníh a pod.
 • V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
 • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie. Deti prichádzajú do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne.
 • Na oddychovú, relaxačnú, rekreačnú činnosť a prípravu na vyučovanie sa využívajú triedy, telocvičňa, počítačová učebňa, školské ihriská.

 

5.  D o c h á d z k a    d e t í

 • Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne činnosť v záujmových útvarov mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne, čo sa musí zaznačiť i v triednej knihe.
 • Žiakov 1. – 4. ročníka odovzdáva príslušnej vychovávateľke učiteľka vyučujúca v triede poslednú vyučovaciu hodinu. Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, idú na obed  v sprievode  učiteľa.
 • Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len na základe písomného vyžiadania zákonných zástupcov, pokiaľ neoznámia písomnou formou zmenu v odchode dieťaťa z ŠKD, dieťa bude uvoľnené z ŠKD v pôvodnom čase, alebo si ho zákonní zástupcovia musia vyzdvihnúť osobne.
 • Z bezpečnostných dôvodov nebude dieťa uvoľnené z ŠKD na základe telefonátu zákonných zástupcov, tiež neakceptujeme riešenie odchodu dieťaťa z ŠKD po telefonickom dohovore dieťaťa so zákonnými zástupcami alebo naopak. Ak napriek tomuto opatreniu zákonní zástupcovia budú trvať na uvoľnení dieťaťa na  základe telefonického dohovoru a podpíšu príslušné prehlásenie, preberajú na seba zodpovednosť za jeho odchod z ŠKD.
 • Opustiť ŠKD bez dovolenia vychovávateľky je zakázané.
 • Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 06.00 do 07.30 hod., zodpovedajú zákonní zástupcovia.
 • Ak dieťa žije s jedným rodičom a je vydané súdne rozhodnutie o zákaze styku dieťaťa s druhým rodičom, je potrebné z dôvodu bezpečnosti a ochrany dieťaťa, kópiu tohto rozhodnutia predložiť príslušnému  vychovávateľovi  dieťaťa v ŠKD.

 

6.  S t a r o s t l i v o s ť   o    z d r a v i e   a     b e z p e č n o s ť    d i e ť a ťa

 • Za bezpečnosť detí v klube zodpovedá od príchodu do klubu až do odchodu z neho vychovávateľ.  Každé dieťa je povinné  rešpektovať  a riadiť sa pokynmi vychovávateľa.
 • Účasť detí  v  záujmových útvaroch, alebo  na vyučovaní nepovinných predmetov, vyučujúci preberajú  deti od vychovávateľa do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom, dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľovi.
 • Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľ  povinný poučiť  deti o bezpečnosti.
 • Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať  vychovávateľ  najviac 25 detí. Pri účasti viacerých detí na aktivitách je potrebný  dozor ďalšieho pedagóga.
 • Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD  prezuvky a hygienické vrecúško. Deti musia mať svoje osobné veci /vrchné ošatenie, prezuvky, topánky/ označené pre prípad odcudzenia.
 • Straty z priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
 • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ  až do ich rozchodu pred objektom  ŠKD.
 • Z miesta konania môže byť  dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu  rodičov.
 • Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa nevoľnosť prípadne teplotu, upovedomí o tom  rodičov.
 • V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú pomoc a zabezpečí, ak je potrebné, odborné lekárske ošetrenie. Úraz oznámi vedeniu školy, napíše o ňom záznam, uvedie prípadných svedkov, upovedomí rodičov.
 • Ak dieťa opustí bez vedomia vychovávateľa budovu školy, vychovávateľ je povinný hlásiť  počin dieťaťa riaditeľovi školy, rodičovi, nájsť za seba náhradu a pomôcť pri hľadaní dieťaťa. Tento počin dieťaťa zaviesť do triednej knihy a do osobných spisov dieťaťa.
 • Každé dieťa je povinné dodržiavať pravidlá bezpečnosti, s ktorými bolo oboznámené na začiatku školského roka a rešpektovať usmernenia vychovávateľky smerujúce k predchádzaniu úrazom.
 • Výchovné problémy detí rieši vychovávateľ v spolupráci s rodičmi osobne,  vážnejšie  problémy sa riešia s vedením školy.

Postup vychovávateľa pri nevyzdvihnutí dieťaťa po skončení pracovnej doby :

 • Telefonické vyrozumenie zákonného zástupcu
 • Zotrvanie na pracovisku do vyriešenia problému

 

7.   P r a v i d l á   s p r á v a n i a   s a  v  Š K D         

 • Dieťa sa v ŠKD riadi pokynmi vychovávateľa, školským poriadkom a vnútorným poriadkom ŠKD.
 • Po príchode do ŠKD odkladá svoje osobné veci na určené miesto.
 • Na obed a z obeda odchádza v sprievode vychovávateľa, dodržiava zásady slušného stolovania a správania sa.
 • Dodržiava hygienické zásady.
 • Dieťa nesmie opustiť bez vedomia vychovávateľa oddelenie školského klubu.
 • K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správa šetrne.
 • S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracuje opatrne, pod dohľadom dospelej   osoby.
 • Deťom je zakázané otvárať okná, otáčať žalúzie, narábať s vecami, ktoré nie sú určené pre deti k hre a zábave.
 • V priestoroch školy nebehajú, správajú sa bezpečne.
 • Domáce úlohy si deti  starostlivo vypracovávajú ( po dohode s rodičmi) v rámci prípravy na vyučovanie, učivo sa  opakuje prostredníctvom  didaktických hier.
 • Pri odchode zo ŠKD dieťa upraví priestor, v ktorom sa nachádza, do pôvodného stavu.
 • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
 • Pri pobyte vonku sa deti zdržiavajú tam, kde je pre nich určené miesto, kde je na nich dostatočne vidieť, nevešajú sa na plot, na zábradlie a pod.
 • Každú nevoľnosť alebo poranenie hlásia svojmu vychovávateľovi, príp. jeho zástupcovi.
 • Prejavy šikanovania medzi deťmi, obmedzovanie osobnej slobody, ponižovanie sú v priestoroch ŠKD, pri akciách a činnostiach ŠKD zakázané.
 • Pri nevhodnom správaní bude dieťa napomenuté, pri opakovanom môže byť vylúčené z ŠKD.

       Práva dieťaťa :

 • počas pobytu v oddelení sa zúčastňovať na výchovno-vzdelávacej činnosti podľa konkrétnych podmienok a svojich možností, činnosť uskutočňovať na základe dobrovoľnosti a zaujímavosti, počas pobytu a činností v ŠKD rešpektovať princípy humanizmu a tolerancie,
 • byť vypočutý a požiadať o pomoc, keď potrebuje,
 • pracovať pokojne a bez vyrušovania,
 • uskutočňovať výchovno-vzdelávacie a iné voľnočasové aktivity podľa vlastného výberu,
 • využívať pri výchovno-vzdelávacej činnosti učebne a iné priestory školy, ktoré slúžia na upevňovanie a rozvoj získaných kľúčových kompetencií,
 • vyjadriť svoj názor, navrhnúť riešenie problému, požiadať o vysvetlenie vychovávateľa alebo kamarátov, tiež má právo riešiť problém cez výchovného poradcu školy,
 • ospravedlniť sa z výchovno-vzdelávacej činnosti, ak má zdravotné problémy alebo je inak indisponovaný,
 • na pravidelnú popoludňajšiu činnosť ŠKD s využitím všetkých dostupných a inovatívnych metód a foriem práce,
 • na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, na pohybové a relaxačné aktivity zabezpečujúce striedanie výchovno-vzdelávacích aktivít,
 • na hry, záujmové aktivity a činnosti zážitkovej pedagogiky, ktoré rozvíjajú jeho kompetencie získané na vyučovaní v škole,
 • spolupodieľať sa na živote oddelenia a navrhovať zmysluplné riešenia.

      Povinnosti dieťaťa:

 • oslovovať vychovávateľov ŠKD titulom pán – pani, pri prvom stretnutí počas dňa pozdraví každého zamestnanca školy/ŠKD,
 • správať sa priateľsky a slušne k spolužiakom a kamarátom, oslovovať ich krstným menom,
 • počúvať vychovávateľov a ostatných ľudí v komunikácii, neprerušovať ich v rozhovore, správať sa úctivo, rešpektovať ich pokyny, ktoré sú v súlade s dobrými mravmi,
 • nepoužívať vulgárne výrazy, nebiť sa, nenapádať s a neurážať spolužiakov,
 • urážajúca komunikácia a správanie dieťaťa, a to aj v neprítomnosti vychovávateľa sa považuje za porušenie školského poriadku,
 • miestnosť opustiť len po predchádzajúcom oznámení vychovávateľovi,
 • starať sa o čistou a estetickú úpravu prostredia ŠKD, prípadne školského areálu a bezpečnosť pri výchovno-vzdelávacích aktivitách, nahradiť škodu spôsobenú neopatrným a nevhodným zaobchádzaním s majetkom školy/ŠKD,
 • do ŠKD nosiť len predmety potrebné na vyučovanie, prípadne na mimoškolskú činnosť, ostatné predmety nosí na vlastnú zodpovednosť /hračky, hry, mobilné telefóny, média/ a ŠKD nepreberá zodpovednosť za ich stratu alebo odcudzenie,
 • do ŠKD nenosiť mravnosť ohrozujúce predmety, predmety ohrozujúce bezpečnosť a zdravie dieťaťa a ostatných detí,
 • počas činnosti sa riadiť pravidlami denného režimu a vnútornými pravidlami oddelenia.

      Práva zákonných zástupcov :

 • oboznámiť sa s výchovným programom a poslaním ŠKD,
 • byť informovaný o správaní svojho dieťaťa a jeho výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • podávať návrhy na zlepšenie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD a vzájomných vzťahov,
 • spolupracovať s pedagogickým zamestnancami ŠKD, školy a  s vedením školy.

      Povinnosti a odporúčania pre zákonných zástupcov :

 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa stanovené školským poriadkom,
 • pravidelne uhrádzať mesačné príspevky na úhradu čiastočných nákladov na činnosť ŠKD,
 • pravdivo informovať o zdravotnom stave a závažných zdravotných a iných problémoch dieťaťa, ktoré má vychovávateľ poznať na zaistenie bezpečnosti dieťaťa v ŠKD,
 • písomne oznámiť iný ako vopred dohodnutý spôsob a čas odchodu dieťaťa z ŠKD,
 • nahradiť škodu, ktorú jeho dieťa spôsobilo úmyselne alebo svojím nevhodným konaním,
 • kontrolovať, či dieťa nenosí do ŠKD nevhodné, zdravie alebo morálku ohrozujúce predmety.

    

8.   P r í s p e v o k   n a    ú h r a d u    z a    p o b y t   d i e ť a ť a   v  Š K D

 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 10 € mesačne. Výšku príspevku určuje zriaďovateľ   školy  vo VZN - obce Šoporňa.  Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v rannom ŠKD je 3 € mesačne.
 • Tieto príspevky sa uhrádzajú  vopred a to najneskôr do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak rodič odhlasuje  dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 • Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení  z klubu.

 

9.   P o u ž í v a n é   p r i e s t o r y

 • ŠKD má samostatné priestory na prízemí v budove školy, má k dispozícii počítačovú miestnosť, pri pobyte vonku školský dvor a ihriská v areáli školy.

 

10.  V y l ú č e n i e   d i e ť a ť a   z o   Š K D

 • Dieťa môže byť vylúčené  zo ŠKD  za opakované hrubé porušenie Školského poriadku.
 • Za opakované slovné a fyzické napádanie spolužiakov.
 • Pri usvedčení šikanovania spolužiakov.
 • V prípade nezaplatenia poplatkov za ŠKD dovtedy, pokiaľ sa neuhradí poplatok.

 

11.  P o s t u p   p r i   v y l ú č e n í   z o   Š K D

 • Každé hrubé porušenie Školského poriadku sa zapíše do Triednej knihy ŠKD a oznámi rodičom.
 • Ak  výchovný problém pretrváva,  vedenie ZŠ prerokuje  hrubé porušenia Školského poriadku s rodičmi, alebo so zákonným zástupcom dieťaťa a odporučí na odborné vyšetrenie. /psychológ, špeciálny pedagóg, detský neurológ/.
 • Ak ani spolupráca  školy s odborníkmi a ich do poručenia  nenapomáhajú  a  výchovné problémy pretrvávajú, dieťa bude vylúčené zo ŠKD na dobu určitú. Tieto výchovné problémy sa nahlásia na Sociálny odbor - oddelenie pre starostlivosť o rodinu a  dieťa.

 

Sankcie za porušovanie školského poriadku :

1. Písomné napomenutie vychovávateľom:

 • porušovanie školského poriadku ŠKD aj po verbálnych upozorneniach
 • nerešpektovanie pokynov vychovávateľa
 • hrubé alebo vulgárne správanie voči iným deťom

2. Pokarhanie riaditeľom školy:

 • závažné porušenie školského poriadku ŠKD, úmyselné poškodenie školského majetku
 • hrubé alebo vulgárne správanie voči zamestnancom školy
 • pretrvávajúce problémy po písomnom napomenutí vychovávateľom

 

12.  Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i e

Dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do školského klubu detí.

 

 

Vnútorný poriadok ŠKD nadobúda účinnosť od  3. septembra 2019.

 

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Eva Kabrhelová

                                                                                      riaditeľka školy